Organisation/Så funkar BONK

Förskolan BONK är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening där barnens vårdnadshavare är medlemmar. Föreningen bygger på föräldrarnas medverkan och engagemang. Personalen står för verksamhetens helhet och pedagogiken.

Öppettider
BONK har för närvarande öppet mellan 8.00-17.00. Inför helgdag stänger BONK 13.00. Mellandagar och klämdagar är det stängt. Hela juli är det stängt. Vid behov följer vi utbildningsförvaltningens riktlinjer gällande öppettider (06.30-18.30).                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Personalens åtaganden
Personalen ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten.

Personalen ska redovisa planering och utvärdering inför föräldragruppen och att ta in synpunkter kring dessa. Förskolechefen leder det pedagogiska arbetet och svarar inför styrelsen.

Förskolechef deltar på styrelsemöten och informerar arbetsuppgifter via gruppledare till resten av föräldragruppen.

Föräldrarnas åtaganden

Arbetsdagar
Föräldrarna har ca 5-7 arbetsdagar per termin beroende på antalet familjer.
Arbetsdagar delas ut i slutet av föregående termin.
Arbetsdagen börjar mellan 8.00 och 9.00 och slutar när disken är klar, köket städat, mellanmål förberett och alla dagens städuppgifter utförda.                                                                                                           Föräldern ska:

  • handla om det behövs
  • laga och servera lunch från 11:15
  • diska, städa och plocka undan efter lunchen
  • förbereda mellanmål
  • ta hand om till varje veckodag hörande städuppgift
  • assistera personalen vid behov
  • se till att grovsopor så som kartong, metall och glas lämnas till återvinning

Köksjour
Alla föräldrar tilldelas 4-7 köksjourdagar per termin. Jour kopplas endast in vid akut sjukdom.
I detta fall kontaktar man jouren som ska kunna hoppa in och fullgöra hela arbetsdagen i köket.
Om jourförälder hoppar in tar ordinarie förälder en dag av jourfamiljens ordinarie dagar istället.

BONK-möten
BONK-möten hålls var 4:e vecka. Datum bestäms vid terminsstarten.
BONK-mötena är obligatoriska, vilket betyder att alla familjer ska vara representerade.

Ansvargrupper
Alla familjer placeras i en ansvarsgrupp.
Alla ansvarsgrupper leds av en förälder som finns representerad i styrelsen (märkt i rött i schemat). Denne ansvarar för att alla föräldrar i gruppen fullföljer sina åtaganden och leder gruppen. Vid frågor kring arbetsuppgifter kontaktas respektive gruppledare.
Planering av ansvarsgrupper görs av organisationsansvarig och byte av arbetsuppgifter sker vid Nya familjer sätts in i respektive arbetsgrupp inför höstterminen.

Städning
Den dagliga städningen görs av städpersonal. Vid 2-3 tillfällen per år gör föräldrarna en storstädning av lokalerna. Den som inte kan närvara får istället en uppgift av städansvariga som man får fullgöra vid annat tillfälle. Även gården storstädas vid två till tre tillfällen per år. Samma princip vid frånvaro gäller här.

Styrelsemöten
Styrelsen väljs på 2 år i taget på årsmötet.
Styrelsen sammanträder vid behov. Förskolechefen deltar på styrelsemöten.

Föreningen
Dag- och fritidshemmet BONK drivs som en ekonomisk förening.
Varje år har föreningen årsmöte med bokslut, verksamhetsberättelse, samt val av styrelse.
Alla familjer är medlemmar och varje familj har en röst per vårdnadshavare. 

Bonks organisation

BONKMÖTET 
är det forum där alla föräldrar på Bonk träffas för att diskutera och fatta beslut i frågor som rör verksamheten. Bonkmöten är obligatoriska och hålls var fjärde vecka. Bonkmötet utser

STYRELSEN
Namn och styrelsepost kommer uppdateras här inom kort.

Alla Bonkfamiljer placeras i en ansvarsgrupp. Alla ansvarsgrupper leds av en förälder som finns representerad i styrelsen. Denne leder gruppen och ansvarar för att alla föräldrar i gruppen fullföljer sina åtaganden.

Vid frågor kring arbetsuppgifter kontaktas respektive gruppledare.

Planering av ansvarsgrupper görs av organisationsansvarig och byte av arbetsuppgifter sker vid årsmötet. Nya familjer sätts in i respektive arbetsgrupp inför höstterminen.

 

HUSGRUPPEN

Ansvarig i styrelsen:
Har kontakt med hyresvärden.
Ansvarar för underhåll, renoveringar, och förbättringar av lokalen samt gård.
Delegerar uppgifter till husgruppen.

Fixarfamiljer:
Uppgifter delegeras till fixarfamiljer av husansvarig. Uppgifterna kan variera från teknik till all form av underhållsarbete. Att man kan hantera verktyg är en fördel.

Brand- och säkerhetsansvar
Ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet på BONK.
Ansvarar för barnsäkerhet.
För protokoll på årlig barnsäkerhetsrond tillsammans med förskolechef.

FÖRÄLDRAANSVARSGRUPP

Ansvarig i styrelsen:
Har hand om Bonks organisation och struktur.
Organiserar föräldrarnas arbets- och jourdagar i slutet av varje termin inför nästa.
Delar ut passande arbetsgrupper till nya föräldrar och upprättar arbetsbeskrivningar på samtliga grupper.
Ansvarar för att alla arbetsgrupper fungerar och följer upp
Uppdaterar organisationsschemat vid förändringar i grupperna.

Städansvar:
Arrangerar storstädning i början av varje termin, fler vid behov.
Upprättar checklista tillsammans med förskolechef.
Ansvarar för uppföljning av städning, samt upprättar ett schema för att informera personalen och förening om vad som gjorts.

Gårdsansvar:
Ansvarar för gårdsfixardag varje vår.
Ansvarar för planteringar på gården.
Ansvarar för alla växter på förskolan (omplanteringar, krukor) samt att dessa vattnas över lov och helger.
Fraktar bort grovsopor från soprummet.
Ansvarar för att soprummet är i ordning och funktionellt.
Sköter kontakter med sopfirman. 

Matansvar:
Ansvarar för planering av matsedel, recept och inköp av mat.
Ansvarar för matallergilistan.

Köksansvar:
Ansvarar för att köket är funktionellt.
Köper in redskap inventarier/husgeråd/vitvaror vid behov .

Hygienansvar:
Ansvarar för hygien och dokumentation i samband med matlagning och arbetsdagar.
Ansvarar för alla arbetsbeskrivningar, hygienlistor och listor på städuppgifter, samt att hålla dessa uppdaterade.

Miljöansvar:
Ansvarar för att se över Bonks verksamhet ur miljö- och hållbarhetsperspektiv. Bistår personalen vid nya inköp av pedagogiskt material så att giftfria och miljövänliga alternativ finns lättillgängliga, liksom vid inköp av övriga inventarier.
 

INFORMATIONSGRUPP

Ansvarig i styrelsen:
För och distribuerar protokoll.
Ansvarar för adresslista.
Samarbetar med styrelsen och förskolechef kring dokumentation som krävs i verksamheten.

Rekryteringsansvar:
Ansvarar för väntelistan.
Tar emot samtal och ansvarar för rundvisningar av intresserade familjer.
Ansvarar för och organiserar Öppet hus en gång/termin.
Planerar tillsammans med förskolechefen och personal barnantal och inskolningstider.
Ansvarar för nya medlemmars påskrift av föreningsmedlemsskap, utdrag ur belastningsregistret samt öppenhetsavstegsblankett. 

Fadderansvar:
Ansvarar för att uppdatera och distribuera informationsmaterial till nya familjer.
Ser till att nya familjer får en fadderfamilj och ansvarar för nycklar till Bonk.

Webbansvar:
Ansvarar för hemsidan och att uppdatera e-postlistor.

IT-ansvar
Ansvarar för förskolans it- och telefoniutrustning

FÖRENINGSGRUPP

Ansvarig i styrelsen:
Ordförande
Leder möten.
Tillhandahåller stöd åt förskolechefen.
Har övergripande ansvar.
Sammankallar möten
Ansvarar för verksamhetsberättelsen.
Tecknar firma tillsammans med kassören.
Ansvarar för att kalendarium upprättas varje termin.

Personalansvarig:
Har övergripande ansvar för personalen.
Sköter kontakten med KFO.
Stödjer förskolechefen i personal- och lönearbetet.
Hjälper förskolechefen med personalärenden.
Ansvarar för rekrytering av ny personal.                                                                                                                                                                                                         

Kassör
Ansvarar för budget.
Ansvarar för bokslutet tillsammans med bokföraren.
Ansvarar för kvartalsrapporten tillsammans med bokföraren.
Betalar räkningar.
Tillhandahåller stöd åt förskolechefen i ekonomifrågor.
Tecknar firma tillsammans med ordförande.
Sköter kontakter med bokföraren.
Sköter löneutbetalningar.

Festfamiljer:
Ordnar fika till BONK-möten.
Arrangerar soppkvällar 2 ggr/termin.
Ansvarar för sommarfesten, luciafirande och årsmötesfesten.
Arrangerar skärgårdshelgen varje höst.
Ordnar fika till öppet hus.

VALBEREDNING

 

 

INTERNREVISOR

Alla familjer på BONK ingår i en ansvarsgrupp och har i den gruppen antingen ett eget ansvarsområde eller delar ansvarsområde med ett par andra familjer. Oavsett vilket, så är tanken att man stannar ett tag i sin grupp, så att man hinner lära upp sig och förstå hur just det området fungerar. Det kan dock vara bra att pröva på något nytt ibland och har man önskemål om detta så får man meddela organisationsansvarig det.

Livet kan förändras så att en viss uppgift är möjlig att göra, medan en annan i en period blir omöjlig. Meddela gärna om det är så – det är bättre att i så fall byta grupp än att en grupp blir ickefungerande.

Varje grupp leds av en styrelsemedlem, detta för att information snabbt ska gå ut till gruppen och snabbt ska inkomma till styrelsen. Vi rekommenderar att gruppen bör träffas någon gång per år och stämma av hur det fungerar alternativt ha regelbunden kontakt.

Hoppas ni ska känna er bekväma i era grupper så att vi tillsammans kan hjälpas åt att bygga vår förskola på bästa sätt! Och tveka inte att höra av er till organisationsansvarig eller till er resp gruppledare/styrelsemedlem om det är något ni undrar över.

Det finns även en google drive där varje grupp kan samla ihop dokument : https://drive.google.com
Kontot för inloggning är samma som till matkalendern :
Email : bonkforskola@gmail.com
Password : bonkis2916