Klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Klagomålshanteringen vid förskolan BONK följer nedanstående arbetsgång.

1. Om du som vårdnadshavare har klagomål på förskolan BONKs verksamhet,
eller om något inte motsvarar dina förväntningar, framför du det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om du av någon anledning inte vill kontakta den person/del av verksamhet problemet berör kan du ta upp frågan med BONK-mötet och/eller kontakta förskolechefen direkt.

2. Om du och ditt barns pedagoger inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänder du dig till förskolechefen, så att verksamheten själv får möjlighet att åtgärda de brister du upplever. Förskolechefen ska inom 10 arbetsdagar ge svar på skriftliga klagomål. Ibland kan ett dock ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för förskolan att undersöka. Om förskolan behöver mer än 10 arbetsdagar för att svara dig meddelar vi orsaken till fördröjningen. Alla skriftliga klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till styrelsen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.

3. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, trots vidtagna åtgärder, vänder du dig till barn- och utbildningsförvaltningen i Stockholm, eller anmäler ditt klagomål på www.stockholm.se.