FÖRÄLDER PÅ BONK

SÅ FUNKAR BONK
Förskolan BONK är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening där barnens vårdnadshavare är medlemmar. Föreningen bygger på föräldrarnas medverkan och engagemang. Personalen står för veksamhetens helhet och pedagogiken.

ÖPPETTIDER
BONK är idag öppet 7.45-17.00. Inför helgdag stänger vi 13.00. Mellandagar och klämdagar är det stängt. Ca två gånger per temin stänger BONK för planeringsdagar. Hela juli är det stängt. Vid behov följer vi utbildningsförvaltningens riktlinjer gällande öppettider (06.30-18.30)

PERSONALENS ÅTAGANDE
Personalen ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Personalen ska redovisa planering och utvärdering inför föräldragruppen och att ta in synpunkter kring dessa. Förskolechefen leder det pedagogiska arbetet och svarar inför styrelsen. Förskolechefen deltar på styrelsemöten och informerar arbetsuppgifter via gruppledare till resten av föräldragruppen.

FÖRÄLDRARNAS ÅTAGANDE

Jour
Vi jourar inte för verksamhetens personal, utan enbart för matleveransen från köket. Jour kopplas endast in vid akut sjukdom.

BONK-möten
BONK-möten hålls var 4:e vecka och dessa är obligatoriska – alla familjer ska vara representerade!

Ansvarsgrupper
Alla familjer är med i en ansvarsgrupp.
Alla ansvarsgrupper leds av en förälder som finns representerad i styrelsen. Denne ansvarar för att alla föräldrar i gruppen fullföljer sina åtaganden och leder gruppen. Vid frågor kring arbetsuppgifter kontaktas respektive gruppledare.

Städning
Den dagliga städningen görs av städpersonal. Vid 2-3 tillfällen per år gör föräldrarna en storstädning av lokalerna, detta sker på helg vid så kallade städdagar. Den som inte kan närvara får istället en uppgift av städansvariga som man får fullgöra vid annat tillfälle.
Även gården storstädas vid två till tre tillfällen per år. Samma princip vid frånvaro gäller här.

Styrelsemöten
Styrelsen väljs på ett år i taget på årsmötet i mars. Styrelsen ses vid behov och förskolechefen deltar på mötena.

Föreningen
Förskolan BONK drivs som en ekonomisk förening. Varje år har föreningen årsmöte med bokslut, verksamhetsberättelse samt val av styrelse. Alla familjer är medlemmar och varje familj har en röst per vårdnadshavare.

Vinter på BONK

Vinter på BONK